Vest: Nabavka sedišta za novorođenu decu u Osečini.

Nabavka sedišta za novorođenu decu u Osečini.

Nabavka sedišta za novorođenu decu u Osečini.

NARUČILAC:Opština Osečina
Broj JN: 404-1/2021
Broj odluke: 404-1/2021
Datum:18.01.2021. godine

Na osnovu člana 146. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 91/2019), predsednik opštine Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELjUJE ponuđaču ”Kobig” d.o.o. Beograd, Narodnih heroja br.41b/27, matični broj, matični broj 06180647, PIB 100829254, ponuda br.1 od 11.01.2021.godine, u postupku javne nabavke nabavka sedišta za novorođenu decu, dobra– nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.01.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, nabavka sedišta za novorođenu decu br. 404-1/2021, a dana 06.01.2021. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – dobra

Predmet javne nabavke je nabavka sedišta za novorođenu decu

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 600.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1. ”Kobig” d.o.o. Beograd, Narodnih heroja br.41b/27, matični broj, matični broj 06180647, PIB 100829254

2.Una Mega Shop STR Valjevo, Vladike Nikolaja 35/A lamela B, matični broj 63038202, PIB 107855381

3.Grafitva d.o.o. Valjevo, Karađorđeva 118, matični broj 21187640, PIB 109464964


3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri) .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda


4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač ”Kobig” d.o.o. Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 495.600,00 din. bez PDV-a

2. Ponuđač Una Mega Shop STR Valjevo, ponudio je cenu u iznosu od 604.800,00 din. bez PDV-a

3. Ponuđač Grafitva d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu u iznosu od 623.280,00 din. bez PDV-a


5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Kobig” d.o.o. Beograd, br. 1 od 11.01.2021. godine i predložila naručiocu njihov izbor.


6. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.


7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu:
Dane Krsmanović predsednik Komisije,
Veličko Marković član Komisije 
Željko Andrić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču ”Kobig” d.o.o. Beograd, Narodnih heroja br.41b/27, matični broj, matični broj 06180647, PIB 100829254, ponuda br.1 od 11.01.2021.godine .

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od deset dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 214. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019).

ODGOVORNO LICE
Nikola Tomić
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar