Vest: Sednica Gradskog veća 2. februara.

Sednica Gradskog veća 2. februara.

Sednica Gradskog veća 2. februara.

Sedamnaesta sednica Gradskog veća održana je danas u Velikoj sali Skupštine grada. Članovi Gradskog veća su razmatrali 16 tačaka dnevnog reda, od toga 10 predloga rešenja o davanju saglasnosti na programe rada za 2021. godinu. Data je saglasnost na programe rada: Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinskog arhiva i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo.

Sednica Gradskog veća 2. februara.-0 
(Izvor: opština Valjevo)

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog Odluke o izmeni Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva. Grad Valjevo od 2007. godine realizuje niz aktivnosti i programa kako bi se ostvarili što povoljniji uslovi za život dece i njihovo uključivanje u društvo, a za koje su sredstva svake godine obezbeđivana u budžetu grada Valjeva. Odbor za implementaciju Lokalnog plana akcije za decu u gradu Valjevu je doneo zaključak da se pristupi izradi novog Lokalnog akcionog plana za decu u višegodišnjem periodu. Dok se ne izradi novi dokument, potrebno je obezbediti kontinuitet u realizaciji aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja dece u gradu Valjevu. Iz tih razloga potrebno je produžiti važenje postojećeg Lokalnog plana akcije do kraja 2022. godine.

Razmatran je predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020. godinu. Gradska uprava grada Valjeva 14.1.2021. godine obratila se dopisom Državnoj revizorskoj instituciji sa zahtevom da ovu upravu obavesti da li je godišnjim programom revizije Državne revizorske institucije za 2021. godinu planirana eksterna revizija završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020. godinu, te ukoliko to nije slučaj da saglasnost da eksternu reviziju obavi lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Državna revizorksa institucija je dala saglasnost da eksternu reviziju završnog računa obavi drugo lice koje ispunjava sve uslove.

Sednica Gradskog veća 2. februara.-1
(Izvor: opština Valjevo)

Utvrđen je predlog rešenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave Valjeva. Nebojši Petroniću, postavljenom na položaj vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Valjeva, utvrđen je koeficijent za obračun i isplatu plate od 33,5, a koji se sastoji od osnovnog koeficijenta 21,5 uvećanog za dodatni koeficijent 12. Koeficijent u visini od 33,5 uvećava se po osnovu rukovođenja za 23 posto. Nebojša Petronić je rešenjem Gradskog veća grada Valjeva od 4.1.2021. godine postaven na položaj vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave grada Valjeva počev od 5.1.2021. godine na period od najduže tri meseca.

Razmatran je i utvrđen predlog o izmenama rešenja o obrazovanju radne grupe za analizu modela za rešavanje statusa zdravstvene ustanove apoteke „Valjevo“. Gradskom veću grada Valjeva predložena je izmena rešenja tako da se umesto člana Radne gupe Branke Cenković, rukovodioca Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu stoji Jelica Stojanović, Šef Odseka za imovinsko pravne i stambene poslove. Naime, kako je rukovodilac navedenog odeljenja otišla u penziju, potrebno je istu zameniti sa predstavnikom Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled uginuća domaćih životinja – ovaca od ujeda pasa lutalica Milošu Pušiću iz Valjeva i Momčilu Petroviću iz Suvodanja.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar