Vest: Objavljeni planovi za južnu obilaznicu oko Valjeva

Objavljeni planovi za južnu obilaznicu oko Valjeva

Objavljeni planovi za južnu obilaznicu oko Valjeva

JP Putevi Srbije podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Južne obilaznice oko Valjeva, Deonica 1.

Južna obilaznica Valjeva predstavlja vezu privredne zone grada Valjeva sa planiranim koridorom državnog puta I B reda broj 27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-petlja Lajkovac, odnosno vezu Grada Valjeva sa autoputem Beograd-Južni Jadran.

- Osnovni cilj izgradnje Južne obilaznice Valjeva jeste poboljšanje nivoa usluge pre svega za teretne tokove, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje vremena putovanja, smanjenje troškova eksploatacije vozila i smanjenje negativnih ekoloških uticaja saobraćaja na okolinu i drugo - piše u dokumentu.

Prva deonica obuhvata zemljište u KO Beloševac, KO Mrčić, KO Papučke i KO Valjevo, na teritoriji grada Valjeva. Trasa puta, kako se navodi, ne prolazi kroz naseljeno mesto, a za potrebe izgradnje saobraćajnice potrebno je izvrštiti eksproprijaciju oko 36 ha.

Predmet istraživanja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu je deo planirane trase Južne obilaznice grada Valjeva (Deonica 1), koja počinje od planirane kružne raskrsnice na državnom putu IB reda broj 27, i dalje se pruža paralelno sa tokom reke Kolubare (sa njene severne strane) u pravcu zapada, sve do kružne raskrnice, odnosno njene veze sa privrednom zonom grada Valjeva.

Drugi deo južne oblilaznice (Deonica 2), koji će se naknadno definisati izradom odgovarajuće planske i tehničke dokumentacije, predstavljaće nastavak Južne obilaznice grada Valjeva do veze sa postojećim državnim putem državnim putem IB reda broj 21.

Dužina Deonice 1 je oko 2,4 km. Elementi puta omogućavaju brzinu od 100 km/h sa poprečnim profilom od dva fizički odvojena kolovoza, sa dve saobraćajne trake za svaki pravac.

Povezivanja atarskih i lokalnih puteva je predviđeno kroz objekte propusta i mostova, tako da se na taj način ne naruše postojeće saobraćajne veze.

U situacionom smislu početak je projektovan od planiranog državnog puta IB reda br. 27 Iverak-Lajkovac na okvirnoj stacionaži km 2+750. Trasa je nadalje položena u nasipu prosečne visine 2-3 metra, preko ravničarskog terena, uglavnom, u poljoprivrednom zemljištu. Deonica 1 se završava na km 0+000, gde je projektovana kružna raskrsnica koja predstavlja vezu sa privrednom zonom grada Valjeva.

Na celoj dužini osnovne trase puta predviđeno je oblaganje kosina nasipa, jer je trup puta pod uticajem velikih voda Kolubare. Zaštita kosina nasipa je predviđena betonskim pločama oslonjenim na betonsku gredu

Na prvoj deonici su projektovana dva mosta: mali most u trupu puta na km 0+850.53 i most preko reke Krivošije na km 1+905.71 desna traka i km 1+908.82 leva traka.

Regulacije vodotokova projektovane su na lokacijama gde projektovana trasa Južne obilaznice oko Valjeva ide po trasi prirodnih vodotokova i kanala ili se sa njima ukršta, reč je o regulaciji Kolubare na nekoliko nesta jaza za Vodenicu u reke Krivošije.

Studiju je izradio Institut za puteve AD Beograd.

Podsetimo, Vlada Srbije je početkom godine donela odluku kojom je van snage stavljena prethodna odluka o izboru strateškog partnera u cilju realizacije projekata izgradnje južne obilaznice Valjeva i obilaznice oko Svilajnca, i to u delu koji se odnosi na gradnju saobraćajnice kod Valjeva.

Januara 2022. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za izbor strateškog partnera za izgradnju južne obilaznice Valjeva i obilaznice oko Svilajnca, a u martu iste godine u službenom glasniku je objavljeno da je posao poveren konzorcijumu koji čine kompanije Srbijaautoput iz Beograda, Integral inženjering iz Laktaša, MHM Projekt iz Novog Sada, Institut za puteve Beograd i Teamenergo iz Zemuna. U novoj odluci nisu navedeni razlozi delimičnog prestanka važenja prethodne odluke.

Obaveze strateškog partnera bile su izrada tehničke dokumentacije, kao i izgradnja ovih obilaznica.

Ukupna dužina saobraćajnice biće oko 5 km, a previđena je za brzinu od 100 km/h, sa poprečnim profilom od dve fizički odvojene kolovozne trake, sa dve saobraćajne trake za svaku kolovoznu traku.

Izvor: EkapijaPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar