Vest: Na današnji dan je pronađen ČASNI KRST. Danas je Krstovdan

Na današnji dan je pronađen ČASNI KRST. Danas je Krstovdan

Na današnji dan je pronađen ČASNI KRST. Danas je Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave +++ VOZDVIŽENjE ČASNOG KRSTA - KRSTOVDAN.

Na današnji dan je pronađen ČASNI KRST. Danas je Krstovdan-0Vozdviženje (pozdizanje) časnog krsta - Krstovdan

Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim Krstom Hristovim: prvo pronalazak časnog Krsta na Golgoti, i drugo povratak časnog Krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći Svetu Zemlju sv. carica Jelena namisli da potraži časni Krst Hristov. Neki starac Jevrejin, po imenu Juda, jedini znade mesto gde se Krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi, da je Krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi, te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici, kako da raspozna Krst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče, da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kada staviše na nj treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše, da je to časni i životvorni Krst Hristov. Metnuše ga po tom i na jednu bolesnu ženu, i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst, da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: Gospode pomiluj! Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u nj časni Krst. Docnije car Hozroj osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese Krst Gospodnji u Persiju. U Persiji Krst je ležao 14 godina. 628. god. car grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati Krst u Jerusalim. Ušavši u grad car Iraklije nošaše Krst na svojim leđima. No na jedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela, koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod Krstom i to po onom putu po kome je Gospod, bos i ponižen, hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze Krst, iznese ga na Golgotu, i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utehu celog hrišćanskog sveta.

Sveta Plakila carica

Supruga cara Teodosija Velikog. Bila istinita hrišćanka i po umu i po delima. Naročito se odlikovala pomaganjem bednih i bolesnih ljudi. Kada su joj neki govorili, da se to ne slaže s carskim dostojanstvom, ona je odgovorila: "carskom zvanju priliči, da pomaže novcem; moje pak lične trudove (oko ništih) ja dajem Onome koji je blagoizvoleo dati meni to zvanje." Upokojila se mirno oko 400. god.

Prepodobni mučenik Makarije Solunski

Učenik sv. Nifonta patrijarha u vreme, kada se ovaj bavio na podvigu bezmolstvovanja u Vatopedu. Makarije žuđaše za mučeništvom za Hrista Gospoda, i umoli sv. Nifonta za blagoslov. Prozorljivi patrijarh videći da je to volja Božja, blagoslovi mu put na mučeništvo. Makarije ode u Solun i u jednoj gomili Turaka poče da govori o Hristu kao jedinom istinitom Bogu. Turci ga istuku i bace u tamnicu. Kad su ga izveli na sud, Makarije vikne Turcima: "o kad bi vi poznali istinu i krstili se u ime Oca i Sina i Sv. Duha!" Turci mu odseku glavu 1527. god. U tom času sv. Nifont video duhom iz Vatopeda i objavio monahu mučeničku smrt Makarijevu govoreći: "znaj, čado, da je sabrat tvoj Makarije skončao danas mučenički, i da se uznosi na nebo toržestvujući i radujući se Gospodom. Molitvama njegovim da se i mi udostojimo blaženstva".

Prepodobna Marija Tarsijska

Živela sasvim razvratno. Dva monaha putujući kroz Tars odsednu u gostionici, gde Marija provođaše blud. Kada pristupi monasima, oni je ukoreše i odgurnuše kao nečistu. Ona se na jedanput pokaja, i zareče se toga časa nikad više ne grešiti. Monasi je uzeše i odvedoše u ženski manastir, gde se Marija do starosti podvizavaše. Udostojila se čudotvorstva i za života.

Beseda

o istinitosti svedočanstva Hristova

Ako ja svjedočim sam za sebe,

istinito je svjedočanstvo moje (Jov. 8,14).

Svetlost istinito svedoči kad svedoči o postojanju sunca, i ne laže. Isto tako i Gospod Isus istinito svedoči sve što svedoči. On je sišao među ljude kao nebeski svedok, da posvedoči postojanje trojedinog Boga, postojanje sveta angela i duša, ljubav Božju prema ljudima, Promisao Božji o ljudima, silu pravde nad nepravdom, moć istine nad lažju, blaženu besmrtnost pravednika i večnu muku grešnika, vaskrsenje iz mrtvih, Sud Božji, i još mnogo ostaloga, što su ljudi pod velom greha samo bledo naslućivali no nisu znali

niti tvrdo verovali. A pre svega da posvedoči, da je On Sin Boga živoga, ravan Ocu Svome po biću, sili i ljubavi, i ravan Duhu Božjem Svetome. Jer Svedok je morao prvo posvedočiti Sebe, da bi se Njegovim svedočanstvima odnosno drugih tajni moglo verovati. S gledišta čiste i nepromenljive istine svako je svedočanstvo Hristovo istinito, no s gledišta pomračenih Jevreja ono nije bilo istinito. Za Boga, i angele Božje, i pravednike, i za večnost, i za vreme svedočanstvo je Njegovo istinito, za to On i govori: istinito je svjedočanstvo moje. Ali za pomračene umove okorelih grešnika to svedočanstvo nije istinito, za to On ranije i reče Jevrejima: ako ja svjedočim za sebe svjedočanstvo moje nije istinito (5, 31). To jest: ono nije istinito za vas Jevreje, u samoj stvari ono je istinito samo po sebi.

O Gospode preblagosloveni, Isuse Sine Boga živoga i jedini Spase naš, izbavi nas od nemoći grešničkoga uma i zlobnosti grešničkoga srca. Obasjaj nas svetlošću reči Tvojih, večno istinitih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar