Vest: Koje još poreze treba da platimo do kraja godine?

Koje još poreze treba da platimo do kraja godine?

Koje još poreze treba da platimo do kraja godine?

Poreska uprava Srbije objavila je Poreski kalendar za poslednji mesec 2021. godine. Među prvim obavezama je dostavljanje ugovora koji su sklopili zaposleni na estradi, kao i izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Obaveze koje ističu danas:

- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

- Obaveštenja se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih ugovora zaključenih prethodnog meseca.

- Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Obaveze do 10.12.2021.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

- Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja, kako se objašnjava je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Obaveze do 15.12.2021.

- Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

- Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2022. godini.

- Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2022. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

- Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

- Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Obveznik PDV-a dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac "PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec", ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Odnosi se na iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

- Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec.

- Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave.

Obaveze do 31.12.2021.

- Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za novembar 2021. godine.

- Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !


(kamatica.com)
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar