Vest: Kako do porodične penzije?

Kako do porodične penzije?

Kako do porodične penzije?

Penziju preminulog člana porodice, osiguranika PIO Fonda u Srbiji, prema zakonu mogu da naslede članovi porodice, i to bračni ili vanbračni partner, deca ili roditelj, ali samo pod određenim uslovima.

Prema navodima Zavoda za socijalno osiguranje, pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je imao najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu ili invalidsku penziju, kao i u slučaju kada je preminuli bio korisnik starosne, prevremene ili invalidske penzije.

Kakva prava ima vanbračni partner?

U slučaju kada je uzrok smrti osiguranika povreda na radu ili profesionalna bolest, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja umrlog.

- Bračni ili vanbračni partner mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju ako su brak, odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje tri godine, ili ako sa umrlim osiguranikom ima zajedničko dete – naglasili su u Zavodu za socijalno osiguranje.

Takođe, pravo na porodičnu penziju, pod istim uslovima, može da ostvari i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje. Supružnik, odnosno vanbračni partner profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme vojnih dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na propisane godine života, pod uslovom da nije ponovo sklopio brak.

Uslovi za supružnike

Udovica ostvaruje pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, navršila 53 godina života, ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, postala potpuno nesposobna za rad. Takođe, ako je posle smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udovica obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovica koja u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Iznos nasleđene penzije

Porodična penzija određuje se od starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smrti. Ona se određuje u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice, i to za jednog člana 70 odsto, za dva člana 80 odsto, za tri člana 90 odsto, a za četiri ili više članova porodice 100 odsto.

Takođe, udovica koja, do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života. Udovica koja u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši 53 godine života, trajno zadržava to pravo, a udovica kojoj pravo na porodičnu penziju prestane pre navršenih 53 godine života, ali posle navršenih 45 godina života može ponovo ostvariti pravo kad navrši 53 godine života.

Kod udovaca malo drugačije

Udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršio 58 godina života, ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, postao potpuno nesposoban za rad.

Takođe, ako je posle smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost. Udovac koji u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši 58 godine života, trajno zadržava to pravo.

Kakva su pravila kod dece

Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Nakon toga, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu ili 26 ako pohađa visokoškolsku ustanovu.

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost, ako je nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, ili ako je nastala posle uzrasta do koga se obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, a pre smrti osiguranika pod uslovom da ga je osiguranik izdržavao do svoje smrti.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju pripada za vreme bolesti do propisanih godina života, kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka pripada pravo na porodičnu penziju i za vreme služenja vojnog roka, ali najduže do navršene 27 godine života.

Dete sa invaliditetom i dete nesposobno za samostalan život i rad, ako je ta nesposobnost nastala posle uzrasta do koga se obezbeđuje pravo na porodičnu penziju, a pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti, stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

Uslovi koji važe za roditelja

Roditelj osiguranika, odnosno korisnik prava (otac i majka, očuh i maćeha i usvojilac), koga je on izdržavao do svoje smrti stiče pravo na porodičnu penziju, uz uslov da je do njegove smrti navršio 65 godina života (muškarac), 60 godina života (žena) ili postao potpuno nesposoban za rad.

Kada se i kako isplaćuje novac

Porodična penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od prvog narednog dana od dana smrti osiguranika, odnosno od dana smrti korisnika, navode u Zavodu za socijalno osiguranje. Ako je zahtev podnet po isteku tog roka, isplata se obavlja od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad, pod uslovom da podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju.

- Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja se isplata penzije. Zakonom je predviđen izuzetak od ovog principa. Naime, isplata porodične penzije se ne obustavlja u slučaju kada korisnik penzije ostvaruje ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa – ističu u Zavodu.


Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !


(24sedam.rs)
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar