Vest: Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje po košnici pčela

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje po košnici pčela

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje po košnici pčela

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Ostvarivanje prava na podsticaje  po košnici pčela pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva za ostvarivanje prava, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Službeni glasnik RSˮ, broj 33/15, 14/16, 20 od 16/18, 44/18 – dr. zakon, 27/19, 76/20 i 139/22).

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredePodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar