Vest: „Oživeo“ projekat izgradnje solarne elektrane Kolubara B

„Oživeo“ projekat izgradnje solarne elektrane Kolubara B

„Oživeo“ projekat izgradnje solarne elektrane Kolubara B

Pored postojećih termoenergetskih objekata u Velikim Crljenima i Vreocima, na novoj lokaciji (na tromeđi opština Ub, Lazarevac i Obrenovac) predviđen je nastavak izgradnje TE „Kolubara B“, odnosno izgradnja solarne elektrane, stoji u Uredbi o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena.

Tu uredbu usvojila je Vlada Srbije na sednici 22. februara i ona je objavljena u Službenom glasniku, a kao jedan od opštih ciljeva izrade izmena i dopuna Prostornog plana naveden je doprinos povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije sa posebnim akcentom na korišćenje sunčeve energije, uz smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i u vezi s tim zaštita, kontrolisano i održivo korišćenje prirodnih resursa kao obnovljivih izvora energije.

„Energetska efikasnost na području Kolubarskog basena biće značajno unapređena planiranjem izgradnje vetrogeneratora i solarnih elektrana u okviru basena na najpovoljnijim lokacijama, koje će biti prikazane kroz Registar lokacija elektrana OIE“, piše u uredbi u kojoj je, od OIE projekata, detaljnije obrađen samo onaj koji se odnosi na izgradnju solarne elektrane Kolubara B.

U okviru te odluke citirani su podaci koji ukazuju na to da je raspoloživi potencijal sunčeve energije u Kolubarskom basenu visok i pogodan za korišćenje kako aktivnih, tako i pasivnih solarnih sistema.

„Oživeo“ projekat izgradnje solarne elektrane Kolubara B-0

„Na Planskom području prosečna vrednost energije globalnog zračenja na godišnjem nivou iznosi oko 1.400 kWh/m². Prema rezultatima istraživanja (iz 2008. godine), prosečan godišnji broj sati sa insolacijom (sunčani sati) iznosi oko 2.000, što predstavlja dobre uslove za iskorišćavanje solarne energije“, stoji i u izmenjenoj Uredbi.

Može se, kako je navedeno, konstatovati da Plansko područje spada u povoljne zone za korišćenje solarne energije primenom pasivnih i aktivnih solarnih sistema, pre svega za proizvodnju toplotne energije, ali i za primenu principa pasivne solarne arhitekture.

„Takođe, moguće je primeniti solarne fotonaponske sisteme za proizvodnju električne energije, budući da ove tehnologije konstantno napreduju i daju racionalno utemeljenje za komercijalnu eksploataciju“, navedeno je u Uredbi.

Zato je zaključeno da se u okviru prostornih celina TE Kolubara B, odlagališta Radljevo i Turija na potrebnoj površini, u zavisnosti od tehničko-tehnološkog rešenja, može planirati izgradnja fotonaponskih solarnih elektrana odgovarajućeg kapaciteta „koje će proizvoditi električnu energiju korišćenjem metode konverzije neakumuliranog sunčevog zračenja u jednosmernu struju preko odgovarajućih solarnih panela na bazi poluprovodničke tehnologije (PV) ili u skladu sa tehnologijom koja bude primenjivanja u vreme izrade tehničke dokumentacije“.

„Solarna elektrana Kolubara B, na zemljištu i objektima, predviđena je kao fotonaponska, u mrežnom/paralelnom režimu rada ili za sopstvene potrebe. Predviđeno je postavljanje fotonaponskih panela uz maksimalno energetsko iskorišćenje lokacije, pojedinačne snage koja je raspoloživa na tržištu“, stoji u delu uredbe koji se odnosi na pravila građenja.

„Obezbeđena je visoka dostupnost elektrane na mreži i mogućnost jednostavnog proširenja, decentralizovano rešenje je fleksibilno, jer se lako može smanjiti ili povećati snaga elektrane sa korakom od 1 MW“, stoji u obrazloženju odabranog rešenja za tu solarnu elektranu.

Dodajmo da se u dokumentu Polazne osnove plana razvoja energetske infrastrukture za period do 2028. sa projekcijama do 2030. godine, u kome su pobrojani svi planirani i projekti u toku u domaćem energetskom sektoru, ne pominje izgradnja solarne elektrane Kolubara B – ali se zato pominje izgradnja solarne elektrane (SE) Kolubara A i projekta Kolubara Solar.

EPS, prema podacima iz „Polaznih osnova“, razmatra izgradnju čak 10 solarnih elektrana, od kojih je izgradnja „Petke“ u Kostolcu već u toku, a ukupna vrednost svih tih projekata procenjena je na blizu 767 miliona evra.

Podsetimo, takođe, da se o izgradnji solarne elektrane na prostoru Termoelektrane Kolubara B spekuliše još od 2021. godine, kada je EPS raspisao tender za istraživanje lokacije za tu namenu i izradu investiciono-tehničke dokumentacije.

U uredbi se, inače, naglašava da će biti usvojen novi Prostorni plan za Kolubarski basen ili odgovarajuće izmene i dopune za planski period od 2030. do 2035. godine, i to na osnovu Strategije razvoja energetike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, „Dugoročnog programa eksploatacije uglja u Kolubarskom i Kostolačkom basenu do 2025. godine sa projekcijom razvoja do kraja veka eksploatacije“, novog Prostornog plana Republike Srbije i drugih strateških dokumenata, kao i odgovarajuće studijske i tehničke dokumentacije za Kolubarski basen.

„Izrada novog Prostornog plana za Kolubarski rudarski basen biće zasnovana na novim strategijama razvoja u sektoru rudarstva i energetike Republike Srbije i Kolubarskog basena, kao i drugim strateškim dokumentima relevantnim za Kolubarski basen.

Prostorni plan će, kako je najavljeno, pored strateškog dela, sadržati i programe preseljenja stanovništva, kao i pravila uređenja i pravila građenja za određene prostorne celine i koridore posebne namene, uključujući delove naselja i infrastrukturne sisteme koji se izmeštaju iz zone rudarskih aktivnosti.

Izvor: Biznis.rsPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar